……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

  Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Criscior,

elibereaza urmatoarele  documente persoanelor fizice si persoanelor juridice interesate:

 1. Certificat de urbanism;

 2. Cerere pentru prelungirea certificatelor de urbanism;

 3. Autorizatie de construire / desfiintare;

 4. Cereri pentru prelungirea autorizatiilor de construire / desfiintare.

Persoana cu responsabilitati in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii lucrarilor de constructii din cadrul Primariei Comunei Criscior este d-na Coroi Silvia Elena – inspector superior.

Telefon / Fax: 0254616367 / 0254616366

e-mail: prim.criscior@yahoo.com


 1. Pentru obtinerea certificatului de urbanism persoanele fizice sau juridice au nevoie de urmatoarele documente:

- Cerere tip completata in conformitate cu precizarile anexate acesteia (se descarca aici),

- Plan de situatie (realizat de un proiectant autorizat),

- Memoriu tehnic (realizat de un proiectant autorizat).


 2. Valabilitatea certificatului de urbanism inceteaza daca:

 a) titularul renunta la intentia de a mai construi, situatie in care are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice emitente;

 b) titularul nu solicita prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism in termenul legal de 15 zile inaintea expirarii acesteia.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depun la emitent urmatoarele documente:

- cerere – tip (se descarca aici),

- certificatul de urbanism emis, in original,

- dovada achitarii taxei de prelungire a certificatului de urbanism.


 3. Obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare:

 3.1. Pentru obtinerea autorizatiei de construire persoanele fizice sau juridice interesate au nevoie de urmatoarele documente:

a). cerere – tip (se descarca aici);

b). certificatul de urbanism, in copie;

c). dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

d). documentatia tehnica – D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat pentru neschimbare se returneaza beneficiarului;

e). avizele, acordurile si puctul de vedere/actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie;

f). studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente si/sau raportul de audit energetic pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar;

3.2. In conformitate  cu prevederile art.8 alin. (2) din Legea 50/1991, documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, elaborata in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate, potrivit legii, are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa daca, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare – inclusiv anexa – completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform documentatiei tehnice – D.T.A.D. cuprinde aceleasi documente mentionate mai sus, adaptate scopului, precum si certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie).

La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere urmatoarele:

- Conform prevederilor legale, odata cu autorizatia de construire / desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. In aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe langa documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C.), documentatia tehnica – D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E.) – piese scrise si desenate – intocmite in baza prevederilor  anexei nr.1 din lege, impreuna cu avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubrizare si alte asemenea, dupa caz), in doua exemplare;

- In situatia in care, prin certificatul de urbanism a fost solicitata elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele/aprobarile obtinute pentru aceasta (doua exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor in intregul lor.


 4. Prelungirea valabititatii autorizatiei de construire / desfiintare .

- In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral, in termenele stabilite prin autorizatia de construire / desfiintare, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei.

- Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire / desfiintare se va solicita cu cel putin 15 zile inaintea datei expirarii termenului de valabilitate si se poate acorda, potrivit Legii, o singura data pentru cel mult 12 luni.


Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire / desfiintare se completeaza si se depune la emitent urmatoarele documente:

- cerere – tip (se descarca aici),

- autorizatia de construire / desfiintare emisa, in original,

- dovada achitarii taxei de prelungire a valabilitatii autorizatiei de construire / desfiintare.
   


Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului