……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

9. Scutiri de la plata impozitelor datorate la bugetul local de persoanele fizice. Actele necesare sunt:


  Cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor fizice. (descarcă model);

  Actele de identitate a ambilor soți (unde este cazul);

  Certificatul de căsătorie (unde este cazul);

  Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicită scutirea de plata impozitelor;

  Documentul justificativ în baza căruia se acordă scutirea:

a. Certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate (descarcă model);

b. Hotărâre eliberată în baza Legii nr. 118/1990, legitimație de veteran de război, văduvă nerecăsătorită a veteranilor de război  (descarcă model);

c. Certificat de revoluționar eliberat în baza Legii nr. 341/2004 – pentru clădiri -  (descarcă model);

*pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune pe lângă actele enumerate mai sus și declarație pe propria răspundere că în imobil nu se desfășoară activități economice sau de agrement și nu se obțin venituri din închiriere


d. Clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2, lit. a, c, e din OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei, participant la acțiuni militare  (descarcă model);


*pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie să depună, pe lângă actele menționate mai sus, și adeverința eliberată de unitatea militară din care să reiasă cele prezentate.


Notă: pentru scutirile enumerate la pct. a) și d), scutirea de impozit se acordă corespunzător cotei părți din dreptul de proprietate asupra bunului impozabil deținut de persoana beneficiară, conform modificărilor aduse la H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin H.G. nr. 159/2016.


e. Certificatul de revoluționar eliberat în baza Legii nr. 341/2001 – pentru mijloace de transport -  (descarcă model);

f. Clădiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale  (descarcă model);


* scutirile se acordă numai pentru acele clădiri pentru care s-au efectuat lucrări de consolidare sau renovare majoră în ultimii 10 ani. Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie să prezinte, pe lângă actele menționate mai sus și următoarele acte:

o autorizația de construire,

o copia procesului verbal de recepție a lucrărilor de consolidare sau renovare majoră,

o declararea privind valoarea reală a lucrărilor,

o dovada că lucrările s-au efectuat pe cheltuiala proprie,

o documentul care atestă că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric (emis de Ministerul Culturii).

*scutirile nu se aplică pentru spațiile folosite pentru activități economice sau agrement.


g. Clădirea  folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară ori a persoanelor a căror venituri constau, în exclusivitate, din indemnizația de șomaj sau ajutor social  (descarcă model);

h. Clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele obținute din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările completările ulterioare.

  

Compartimentul Financiar Contabil