……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

  


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a făcut publice  Normele  tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada           2015-2019. Normele sunt în vigoare din 4 septembrie 2015, data publicării î Monitorul Oficial nr. 675/2015.

ホntocmirea și ținerea la zi a registrului agricol se organizeaz・conform celor prev縻ute la art. 6 alin. (1) din  O.G. nr. 28/2008  privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare.

Organizată la nivelul fiecărei localități, activitatea de completare este coordonată de  secretarul localității  care verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol.

Document oficial de evidență primară unitară, registrul agricol conține  date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren î proprietate/folosință și/sau animale, și anume:

 componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;

 terenurile aflate î proprietate identificate pe parcele și categorii de folosință;

 terenurile agricole aflate î folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe agricole;

 modul de utilizare a suprafețelor agricole;

 animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute î captivitate;

 utilajele, instalațiile pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la îceputul anului;

 aplicarea îgrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îgrășămintelor chimice la principalele culturi;

 clădirile existente la îceputul anului pe raza localității;

 atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;

 mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale îaintate notarilor publici;

 îregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;

 îregistrări privind contractele de arendare;

 îregistrări privind contractele de concesiune/îchiriere;

 alte mențiuni.Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local și altele asemenea.

Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor  solicitări ale cetățenilor, cum ar fi:

1. declararea și îscrierea în registrul agricol (informații aici);

2. eliberare adeverință care atestă calitatea de proprietar de animale (informații aici);

3. eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse (informații aici);

4. eliberare copie plan cadastral necesar îregistrării î Cartea Funciară (informații aici);

5. îregistrarea contractelor de arendare (informații aici);

6. eliberarea adeverințelor de stare materială (venituri) necesare pentru angajare, spital, notariat, expertiză, Casa de Pensii, Judecătorie etc. (informații aici);

7. eliberarea adeverințelor după registrul agricol necesare pentru:

  depunerea dosarului de ajutor social, alocații copii si complementare;

  pentru eliberarea cărții de identitate;

  necesare pentru obținerea de venituri (APIA, îprumuturi bancare);

8. eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, ca dovadă a adresei de domiciliu.


Registrul agricol, atâ cel pe suport hâtie, câ și cel î format electronic, se deschide pe o perioadă de  5 ani, realizâdu-se î mod obligatoriu corespondența la nivelul aceleiași autorități a administrației publice locale atâ cu poziția din registrul agricol pentru perioada anterioară, câ și cu numărul din rolul nominal unic ce î privește pe contribuabilul respectiv.

Furnizarea datelor cu caracter personal î cazul persoanelor fizice care fac obiectul îregistrării î registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, la cererea primarilor, î scopul exercitării atribuțiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol avâd caracterul unei acțiuni de interes public.

Înscrierea datelor privind  clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, î lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.

În cazul î care nu există documente, îregistrarea î registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei sau, î lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. Aceste declarații pot fi date, potrivit opțiunii persoanei fizice obligate să declare î registrul agricol, î fața secretarului localității, î fața notarului public sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Româiei.

Ori de câe ori intervin  modificări î registrul agricol  referitoare la terenuri, la categoria de folosință a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deținute î proprietate ori î folosință, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite și taxe locale prevăzute de titlul IX din Codul fiscal, funcționarii cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole au obligația de a comunica aceste modificări funcționarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, î termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

Contravenții


Potrivit  art. 20  din O.G. nr. 28/2008, constituie contravenție și se sancționează cu  amend  de la 100 lei la 500 lei, 絜 cazul persoanelor fizice, respectiv cu amend・de la 300 lei la 1.500 lei, 絜 cazul persoanelor juridice:

refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor îputernicite de aceștia documentele și evidențele necesare î vederea verificării realității datelor;

nedeclararea, la termenele stabilite și î forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol;

neîdeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuții î domeniu a obligațiilor ce decurg din ordonanță.

Registrul Agricol